Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Tennisvereniging ROSUS

Rechten en plichten van de leden

Artikel 1

Door toetreden tot de tennisvereniging “ TV Rosus” onderwerpt ieder lid zich aan de statuten, het huishoudelijk reglement en alle andere reglementen en bepalingen van de vereniging, alsmede aan de wijzigingen, die daarin worden aangebracht. Ieder lid is verplicht zich te onthouden van handelingen, die in strijd zijn met de belangen van de vereniging.

Artikel 2

Alle leden kunnen deelnemen aan wedstrijden georganiseerd door de vereniging of door de K.N.L.T.B. voor zover de voor de betreffende wedstrijd geldende bepalingen hun deelneming toelaten en met inachtneming van de bepalingen van het wedstrijd- reglement en van het competitiereglement. Het bestuur van de vereniging kan met het oog op de belangen van de vereniging deelneming aan een bepaalde wedstrijd verbieden, mits de betrokken speler hiervan 10 dagen van te voren op de hoogte is gesteld.

Artikel 3

Alle leden en ereleden hebben vrije toegang tot alle wedstrijden georganiseerd door de vereniging.

Artikel 4

Alle werkende leden betalen een jaarlijkse contributie en ontvangen indien noodzakelijk daarvoor een parkkaart.

Artikel 5

Ereleden betalen geen contributie en ontvangen hun parkkaart, vermeldende de aard van hun lidmaatschap. Algemene bepalingen over vergaderingen, stemmingen, oproepingen, vereist quotum, leiding en notulen.

Artikel 6

Stemmingen over personen geschiedt schriftelijk, stemming over zaken geschied mondeling, tenzij de voorzitter of de meerderheid van devergadering schriftelijke stemming wenst. Het nemen van besluiten bij acclamatie is toegestaan, ook bij benoemingen indien geen der stemgerechtigden een stemming verlangt. Bij staking van stemmen over zaken of over personen, indien het niet geldt een benoeming tot een bestuursfunctie beslist het bestuur in de algemene vergadering en de voorzitter in alle andere vergaderingen. Bij staken van stemmen bij benoeming tot bestuursfuncties heeft een nieuwe vrije stemming plaats, staken de stemmen opnieuw, dan heeft een herstemming plaats tussen de twee kandidaten, die bij de stemming de meeste stemmen hebben gekregen. Zo nodig wordt door loting bepaald wie in de herstemming wordt opgenomen. Bij staken van stemmen bij herstemmen beslist het lot.

Artikel 7

Voor de voorzittersfunctie wordt apart gestemd. Zijn er niet méér kandidaten, hetzij voorgedragen door het bestuur of door de ledenvergadering, dan er plaatsen te vullen zijn, dan heeft geen stemming plaats en worden de kandidaten verkozen verklaard.

Artikel 8

In de ledenvergaderingen heeft ieder stemgerechtigde een stem. Het uitbrengen van stemmen door machtiging is niet toegestaan.

Artikel 9

Oproeping: zie artikel 15 van de statuten.

Artikel 10

Voor het nemen van geldige besluiten wordt verwezen naar de artikelen 21,24,27 en 29 van de statuten.

Artikel 11

De voorzitter van iedere vergadering leidt de vergadering en stelt de orde van de dag vast. Hij heeft het recht de discussie te sluiten, wanneer hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze weer te openen wanneer de vergadering met tenminste twee derden der geldig uitgebrachte stemmen dit verlangt.

Artikel 12

Van iedere vergadering worden notulen gemaakt, die de volgende vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.

Het bestuur

Artikel 13

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal met een minimum van vijf personen. 1. een voorzitter, gekozen door de ledenvergadering. 2. minimaal twee en maximaal zes personen, gekozen door de ledenvergadering voor bestuursfuncties. Het bestuur wijst één van de leden van het bestuur als secretaris en één van de leden van het bestuur als penningmeester aan en verdeelt de overige werkzaamheden onderling.

Artikel 14

De voorzitter en de penningmeester kunnen gezamenlijk aftreden, de secretaris treedt alleen af. Alle overige bestuursleden treden per twee per jaar af en zijn herkiesbaar.

Artikel 15

Verkiesbaar zijn: a. als voorzitter:

1. De aftredende voorzitter 2. Zij, die tenminste 14 dagen vóór de dag van de algemene vergadering kandidaat gesteld zijn door het bestuur of ledenvergadering

b. Overige bestuursleden:

1. De aftredende bestuursleden waaronder secretaris en penningmeester

2. Zie artikel 16 lid 1 en 2 van het huishoudelijk reglement

Artikel 16

1. Tenminste drie bestuursleden moeten meerderjarig zijn. 2. Ieder bestuurslid moet de Nederlandse nationaliteit hebben.

Artikel 17

Aan bestuursleden worden noodzakelijke onkosten, in het belang van de vereniging gemaakt, vergoed.

Artikel 18

De taak van het bestuur is leiding geven aan de vereniging, het bevorderen van het contact tussen de vereniging en de K.N.L.T.B. en overige bij de K.N.L.T.B. aangesloten verenigingen. De bestuursleden laten zich uitsluitend leiden door verenigingsbelangen.

Artikel 19

Het bestuur maakt in het najaar de begroting op voor het komende verenigingsjaar.

Artikel 20

Het bestuur is gemachtigd commissies van bijstand te benoemen voor ieder bestuurslid, van welke commissie het betreffende bestuurslid als voorzitter optreed. De voorzitter is als zodanig lid van alle commissies van bijstand.

Artikel 21

Het bestuur is belast met:

a. Het uitvoeren van de bepalingen van het huishoudelijk reglement en van andere bepalingen en reglementen

b. Het uitleggen van de statuten en het huishoudelijk reglement en alle andere reglementen.

c. De beslissing over alles waarin niet voorzien is bij enig reglement.

d. Het beheer en leiding over alle zaken van de vereniging.

Artikel 22

Het bestuur heeft de leiding van en het toezicht over het personeel in dienst van de vereniging. Het personeel wordt benoemd door het bestuur en de arbeidsvoorwaarden worden door het bestuur vastgesteld.

Artikel 23

Bestuursvergaderingen worden gehouden indien de voorzitter of twee andere bestuursleden zulks nodig oordelen.

Artikel 24

Het bestuur kan in spoedeisende gevallen besluiten nemen zonder bijeen te komen na telefonische raadpleging.

Artikel 25

De voorzitter leidt alle vergaderingen. Hij is bij officiële gelegenheden vertegenwoordiger en woordvoerder van de vereniging. Hij kan zo hij verlangt, alle stukken van de vereniging uitgaande ondertekenen .

Artikel 26

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur is de taak van secretaris

a. Het tekenen van alle uitgaande correspondentie, tenzij het bestuur anders beslist

b. De overige bestuursleden regelmatig in kennis te stellen van alle inkomende en uitgaande stukken

c. Het voeren van de leden administratie d. Het opstellen van het jaarverslag

Artikel 27

De penningmeester is onder verantwoordelijkheid van het bestuur belast met:

a. Het beheer van de verenigingsfinanciën

b. Het behandelen van verdere financiële aangelegenheden

c. Het opstellen van het financiële jaarverslag en de begroting

d. Alle andere bestuursleden regelmatig op de hoogte stellen van alle inkomsten en uitgaven

Artikel 28

Ieder lid heeft de verplichting tot het doen van werkzaamheden voor de vereniging. Het bestuur van de vereniging geeft de mogelijkheden van deze werkzaamheden aan en het lid kan hieruit een voorkeur aangeven. De vereniging heeft het recht om indien dit nodig is anders in te delen als zijn of haar voorkeur. Als een lid aan deze verplichting tot zelfwerkzaamheid niet voldoet kan het bestuur gebruik maken van de artikelen zes en zeven van de statuten.

Wijziging algemene ledenvergadering 5 maart 2006. Voorzitter TV ROSUS J Schmeitz Secretaris TV ROSUS F Storken   

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 46 449 3141

Tennispark de "Coppelweide"

Louerstraat 17
6114 CZ Susteren

KVK-nummer

40175068